Združenie pezinských vinohradníkov svojím založením v roku 1995 nadviazalo na tradíciu starých vinohradníckych spolkov a cechov. V Pezinku už v roku 1494 existoval vinohradnícky cech.

Hlavnou náplňou činnosti je:

 • šírenie odborných poznatkov z oblasti vinohradníctva a vinárstva,
 • organizovanie odborných seminárov, prednášok, tematických zájazdov so zameraním na vinohradníctvo a vinárstvo,
 • organizovanie spoločenských podujatí s vinohradníckou a vinárskou problematikou,
 • organizovanie aktivít na zachovanie vinohradníctva.

Podujatia organizované združením ZPVV sú:

 • Vínne trhy Pezinok (každoročne v apríli).
 • Víno a levanduľa (každoročne prvú sobotu v júli).
 • Svätomartinské požehnanie mladého (každoročne v 11.novembra).
 • Pravidelné brigády zamerané na obnovu pôvodných kameníc, čistenie vodných kanálov a komunikácií vo viniciach (každoročne v jarnom a jesennom období).

Aktíva účasť členov ZPVV na podujatiach organizovaných Mestom Pezinok a partnerskými združeniami:

 • Pezinské vínne pivnice (každoročne február).
 • Pezinské viechy (máj až október).
 • Otvorené pivnice na sv. Urbana (každoročne v máji).
 • Vinobranie (každoročne v septembri).
 • Deň vo vinohrade (každoročne v septembri).
 • Deň otvorených pivníc (každoročne v novembri).

Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov v spolupráci s Mestom Pezinok, Mestským podnikom služieb,  podnikateľmi a občanmi mesta organizuje od roku 2010 brigády vo vinohradníckych lokalitách Pezinka. Revitalizujeme cesty, runy, kamenice, vodné toky, melioračné kanály. Likvidujeme náletové porasty vo vodných tokoch. Účastníci brigád bezplatne vo voľnom čase odpracovali množstvo hodín.

Združenie vypracovalo pasportizáciu obrobenosti vinohradov. Spolu s Mestom Pezinok sme oslovili vlastníkov zanedbaných a spustnutých viníc. Majitelia boli listom upozornení na povinnosť starať sa o poľnohospodársku pôdu a možné postihy za zanedbanie tejto povinnosti.

V navrhovanom územnom pláne mesta Pezinok vinice ostávajú zachované a nepočíta sa z ich využitím na stavebné pozemky. Množstvo vinohradníkov v Pezinku ma záujem udržať vinohrady, vysádzať a zachovať dedičstvo našich predkov.

Spustnuté a neobrábané vinohrady sú zdrojom zaburinenia a šírenia sa chorôb aj na susediace pozemky. Sú útočiskom lesnej zveri, ktorá sa takto v nadmernom počte  zdržiava vo vinohradoch, čím spôsobuje v posledných rokoch extrémne škody.

Orgány ochrany poľnohospodárskej pôdy môžu v zmysle citovaného zákona udeliť sankčný finančný postih.

 

V zmysle platného zákona 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy § 3 odsek

1. Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je povinný:
a) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,
b) predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch,
c) zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná  funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí,
d) usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri.

Nesplnením ustanovení jednotlivých bodov § 3 sa v zmysle zákona 220/2004  podľa § 25 dopúšťa priestupku so sankčným finančným postihom.

Udržanie poľnohospodárskych lokalít rieši tiež Nariadenie vlády SR č. 127 z roku 2010 kde sa za účelom ochrany proti pôdnej erózií a zachovávanie terás zakazuje likvidovať existujúce terasy vinohradov.

 

Ing. Oľga Bejdáková
Predsedkyňa ZPVV
+421 907 744 101
+421 905 598 229